اساس حکمت، مدارا کردن با مردم است . [امام علی علیه السلام]